WARUNKI GWARANCJI NARZĘDZI MARKI MASTER PALM OPIS PROCEDURY GWARANCYJNEJ
 1. Sprzedawca, GROSLEY Sp. z. o.o. zwany dalej Gwarantem gwarantuje najwyższą jakość narzędzi pneumatycznych. Gwarancja obejmuje uszkodzenia, które powstały wskutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja jest ważna pod warunkiem używania narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegania instrukcji obsługi oraz nie dotyczy naturalnego zużycia narzędzi podczas eksploatacji.

 2. Uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji, realizować można przez okres 12 miesięcy od daty zakupu przez Klienta.

 3. Okres gwarancji na czas wykonywania naprawy gwarancyjnej ulega zawieszeniu.

 4. Okres gwarancji na naprawioną lub wymienioną część lub podzespół biegnie na nowo od dnia oddania narzędzia do użytku po naprawie gwarancyjnej. W przypadku wymiany narzędzia wadliwego na wolny od wad albo gdy Gwarant dokonał istotnych napraw narzędzia objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia narzędzia wolnego od wad lub zwrócenia narzędzia naprawionego. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

 5. Gwarant zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia narzędzia przez Klient autoryzowanemu dystrybutorowi Gwaranta, o ile naprawa nie wymaga dodatkowej ekspertyzy rzeczoznawcy lub część lub podzespół podlegająca wymianie nie musi być sprowadzony, oraz o ile nie wystąpią okoliczności traktowane jako mające postać siły wyższej uniemożliwiającej spełnienie świadczenia w oznaczonym czasie np.: powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, restrykcje importowe, wojna itp.

 6. Uprawnienia wynikające z gwarancji realizowane będą po przedstawieniu przez Klienta:
  a. oryginalnej, prawidłowo i czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej (jeżeli występuje);

  b. prawidłowo i czytelnie wypełnionego zgłoszenia reklamacji wg wzoru zamieszczonego na www.grosley.pl

  c. kompletnego narzędzia (z wszystkimi jego elementami) z widocznym numerem fabrycznym, o ile narzędzie taki numer posiada, narzędzia z nieczytelnym numerem fabrycznym nie podlegają naprawie gwarancyjnej; wymagania dotyczące dostarczenia narzędzia z widocznym numerem fabrycznym nie dotyczą narzędzi, którym taki numer nie został nadany;

  d. dowodu zakupu

  W razie ujawnienia się wady, Klient winien niezwłocznie zgłosić wadę autoryzowanemu dystrybutorowi Gwaranta pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji, oraz złożyć zgłoszenie reklamacji wg wzoru Gwaranta będącego załącznikiem do niniejszej Gwarancji.

 7. Niniejsza gwarancja dotyczy narzędzi zakupionych wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży Gwaranta (u autoryzowanych dystrybutorów Gwaranta) na terenie RP i obejmuje wyłącznie terytorium RP.

 8. W czasie okresu gwarancyjnego, w przypadku uznania gwarancji, Gwarant dopuszcza jej realizację poprzez: naprawę lub wymianę narzędzia na nowe; w przypadku, gdy narzędzie zostało wycofane z oferty lub nie znajduje się na stanie magazynowym Gwaranta, wymianę na inne o podobnej charakterystyce i wartości; przy czym Gwarant zadecyduje o sposobie postępowania, z zastrzeżeniem ust. 9.

 9. W przypadku Klientów będących konsumentami:
  a) jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

  b) Gwarant może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Gwarant może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności narzędzia z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta, może on odmówić doprowadzenia narzędzia do zgodności z umową. W tej sytuacji Gwarant dokona wymiany na inne o podobnej charakterystyce i wartości;

  c) przy ocenie nadmierności kosztów dla Gwaranta uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności narzędzia z umową, wartość narzędzia zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia narzędzia do zgodności z umową.

  d) Gwarant dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Gwarant lub autoryzowany dystrybutor Gwaranta został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Gwarant.

  e) konsument udostępnia autoryzowanemu dystrybutorowi Gwaranta narzędzie podlegające naprawie lub wymianie.

  f) konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z narzędzia, które następnie zostało wymienione.

 10. Zapisy ust. 9 dotyczą również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 11. Warunki i sposób dostarczenia narzędzia, w szczególności narzędzia o znacznych gabarytach, do autoryzowanego dystrybutora Gwaranta ustala Gwarant z poszanowaniem zasady poniesienia uzasadnionych kosztów dostarczenia narzędzia do naprawy gwarancyjnej, jednakże z wyłączeniem przypadków, których niniejsza gwarancja nie obejmuje. W przypadku uznania gwarancji, Gwarant zwróci konieczne koszty dostarczenia narzędzia do autoryzowanego dystrybutora Gwaranta. Zapis tego ustępu w zakresie dotyczącym kosztów dostarczenia narzędzia nie stosuje się w stosunku do Klientów będących konsumentami oraz osób, o których mowa w ust. 10. W tych sytuacjach zastosowanie znajdą odpowiednie regulacje zawarte w ust. 9.

 12. W przypadku nie uznania naprawy jako gwarancyjnej Klient zostaje obciążony kwotą za ekspertyzę, a w momencie rezygnacji z naprawy otrzymuje narzędzie w stanie rozłożonym zaś odesłanie narzędzia odbywa się na jego koszt.
 1. Gwarancja nie obejmuje:
  a) szkód fizycznych i psychicznych wywołanych przez niewłaściwe użycie, nieautoryzowane modyfikacje, warunki magazynowania, oświetlenie lub katastrofy naturalne;

  b) akcesoriów, wewnętrznych części narzędzia i części podlegających normalnemu zużyciu oraz wymogom wymiany, zawierających, ale nie ograniczonych do sprężyn, spustów, regulatorów powietrza, pierścieni zabezpieczających, łożysk kulowych, wierteł, brzeszczotów, tarcz do szlifowania, baterii i żarówek;

  c) wykonania czynności wynikających z prawidłowej obsługi urządzenia, do których Klient jest zobowiązany na podstawie instrukcji obsług w ramach eksploatacji narzędzia np.: zainstalowanie, sprawdzenie działania, konserwacja;

  d) wymiany elementów określonych jako materiały eksploatacyjne, które ze względu na swój charakter posiadają okres żywotności zależny od intensywności eksploatacji, np. łożyska, wkłady grzechotek, łopatki wirnika, czopy, pierścienie zabezpieczające przed wypadaniem kluczy itp.;

  e) uszkodzeń wynikających z montażu nieoryginalnych części zamiennych i części eksploatacyjnych innych niż zalecanych przez producenta, np. filtrów, regulatorów ciśnienia, naolejaczy itp.;

  f) mechanicznych uszkodzeń urządzenia lub jego części;

  g) roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile nie różnią się one +/- 10% od podanych przez producenta;

  h) uszkodzeń lub wad wynikających z niewłaściwego (niezgodnego z instrukcją) użytkowania, przechowywania, konserwacji;

  i) niewłaściwej (niezgodnej z instrukcją) instalacji urządzenia;

  j) skutków samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Klienta lub osoby trzecie;

  k) skutków użytkowania w pomieszczeniach nie spełniających wymogów ustalonych w zaleceniach producenta dla prawidłowej eksploatacji urządzenia;

  l) skutków stosowania zasilania o niewłaściwym ciśnieniu lub parametrach, braku dozownika oleju, regulatora ciśnienia i filtra powietrza i innych, o ile są one wymagane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi dla prawidłowej eksploatacji narzędzia;

  m) uszkodzeń powstałych pośrednio lub bezpośrednio wskutek zdarzeń zewnętrznych, np.: powódź, pożar, uderzenie pioruna i inne;

  n) przeglądów technicznych narzędzia;

  o) przechowywania lub/i pracy w środowisku zwiększającym możliwości wystąpienia korozji lub innych uszkodzeń narzędzi np. w środowisku o podwyższonej wilgotności, zasoleniu lub w warunkach atmosferycznych powodujących niszczenie narzędzi, lub w obecności szkodliwych substancji – kwasów, siarki itp.

 2. Utrata gwarancji następuje zawsze w przypadku:
  a.a) nieprzestrzegania instrukcji obsługi,

  a.b) niewłaściwej eksploatacji,

  a.c) przeciążenia narzędzia,

  a.d) pracy bez środków smarujących,

  a.e) używania narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem,

  a.f) demontażu i naprawy narzędzia przez osoby nieupoważnione

 3. W przypadkach określonych w pkt.14, kosztem dostarczenia lub doręczenia narzędzia do naprawy obciążony zostaje Klient

 4. W przypadkach określonych w pkt. 14 naprawa urządzenia wykonywana jest odpłatnie na pisemne zlecenie Klienta.

 5. Po upływie okresu gwarancji koszty dostawy urządzenia do serwisu gwaranta ponosi Klient.

 6. Gwarant nie ma obowiązku dostarczyć klientowi narzędzia zastępczego na czas naprawy.

 7. Na podstawie niniejszej gwarancji wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu bezpośrednich i pośrednich strat wynikłych z użytkowania zakupionego narzędzia bądź też niemożliwości jego użycia.

 8. Faktura zakupu dowód zakupu z datą sprzedaży jest dowodem akceptacji ww. warunków gwarancji.

 9. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej (rękojmia) ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej (rękojmię). Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 10. Jeżeli Klient, po właściwym poinformowaniu przez Gwaranta o gotowości narzędzia do odbioru, nie dokona odbioru w terminie do 3 miesięcy, Gwarant jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami magazynowania urządzenia.

 11. W przypadkach nieopisanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964r. z późn. zmianami, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93), a w stosunku do klientów będących konsumentami oraz osób, o których mowa w ust. 10, również ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm.).

 12. W razie sporu właściwym do rozpoznania będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego. Zapis ten nie dotyczy konsumentów.

  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Określone wcześniej warunki stanowią całość gwarancji i mają znaczenie nadrzędne nad wszelkimi innymi gwarancjami i postanowieniami ustnymi lub pisemnymi.
  Cała odpowiedzialność gwaranta w ramach niniejszej lub dowolnej innej gwarancji jawnej lub domniemanej, ogranicza się do naprawy lub wymiany w możliwie pełnym zakresie dozwolonym obowiązującym prawem, gwarant nie ponosi odpowiedzialności przed kupującym ani użytkownikiem końcowym za jakiekolwiek szkody, wydatki, utratę danych, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę zysku lub dowolne inne szkody wypadkowe lub następcze wynikające z zakupu, użytkowania lub niemożności użytkowania urządzenia, nawet jeśli gwarant został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Całkowita odpowiedzialność gwaranta w żadnym wypadku nie przekroczy ceny zakupu niezależnie od obecnej ceny katalogowej narzędzia. Podobnie w przypadku, gdy narzędzie zostało zakupione u autoryzowanego dystrybutora gwaranta i jego cena nie przekroczyła ceny gwaranta z wyłączeniem kosztów wysyłki i opłat manipulacyjnych
  Niektóre systemy prawne nie umożliwiają ograniczenia odpowiedzialności, szkód ubocznych lub następczych, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w każdym przypadku.

Rybnik, kwiecień 2023

Szybki kontakt

tel. 32/ 414 92 32

fax. 32/ 430 10 61

serwis: 32/ 414 92 32

email: grosley@grosley.pl 

Grosley Sp. z o.o.

ul. Gruntowa 102-104

44-210 Rybnik

woj. śląskie

godziny pracy:

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00